Bộ nối đất cáp đồng trục

universal grounding kit, coax grounding kit, copper grounding wire.