Dây bọc thép bọc thép

trực tiếp gắn cáp đồng, cáp sfp dac, cáp quang.