Cáp nhảy RF

cáp nhảy dỗ, cáp đồng trục rf, cáp ăng ten rf.